Nr postępowania DZ/EL/341/195/08

Przetarg nieograniczony na usługę monitorowania i usuwania zabrudzeń ścian zabezpieczonych trwałą powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655)Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: dla zadania A oferta nr 2 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- Usługowa Alkom, ul. Falista 6/1, Poznań 61-249 - z ceną brutto: 133 872,00 zł; dla zadania B oferta nr 3 złożona przez firmę PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań- z ceną brutto: 71 980,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Dla zadania A - oferta nr 2 ? złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- Usługowa Alkom, ul. Falista 6/1, Poznań 61-249, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 47,92. Dla zadania B - oferta nr 2 ? złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo- Usługowa Alkom, ul. Falista 6/1, Poznań 61-249, liczba uzyskanych punktów:85,81; - oferta nr 3 - złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji