Nr postępowania DZ/EL/341/180/08

Przetarg nieograniczony na dostawę słupków żeliwnych ozdobnych, łańcuszkowych wraz z łańcuchem ozdobnym i słupkiem oporowym.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Metal-Art. S.C. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, ul. Za Cytadelą 4, 61-663 Poznań, z ceną brutto 102.846,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Metal-Art. S.C. Ireneusz Laks, Jacek Mądrawski, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji