Nr postępowania DZ/IB/341/187/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji budowy ?Fontanny Wolności? posadowionej na płycie Placu Wolności w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agnieszkę Stochaj prowadzącą działalność gospodarczą pn. Agnieszka Stochaj Architekt, ul. Mostowa 24 m 33, 61-854 Poznań z ceną brutto: 199 470,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:- oferta nr 1 ? Artur Moryson- ?Archad? Pracownia Projektowa, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 50-077 Wrocław, liczba uzyskanych punktów: 96,18; - oferta nr 2 ? Agnieszka Stochaj- Agnieszka Stochaj Architekt, ul. Mostowa 24 m 33, 61-854 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji