Nr postępowania DZ/IB/341/145/06

Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucholeskiej w Poznaniu (odc. od ul. Strzeszyńskiej do torów kolejowych).

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Inżynierię Lądową VIAPOL Sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, z ceną brutto: 159.467,48 zł.
Data zamieszczenia informacji