Nr postępowania DZ/UD/341/191/08

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: dla zadania A oferta nr 3 złożona przez firmę PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań- z ceną brutto: 279380,00 zł; dla zadania B oferta nr 3 złożona przez firmę PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań- z ceną brutto: 71 980,00 zł. Zamawiający informuje, że w związku z uwzględnieniem protestu wniesionego przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, działając zgodnie z art.183 ust.5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powtórzył ocenę ofert złożonych w ww. postępowaniu oraz czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Dla zadania A - oferta nr 3 - złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. Dla zadania B - oferta nr 3 - złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji