Nr postępowania DZ/IB/341/003/08

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy Sielskiej w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Juliana Kalubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, z ceną brutto: 118.340,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Jerzy Mejziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 69,06.
Data zamieszczenia informacji