Nr postępowania DZ/IB/341/006/09

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulic Bosej, Knapowskiego oraz Myśliwskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ : Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań z ceną brutto: 155.500,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jerzy Mejziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 68,53 - oferta nr 2 ? Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,93 - oferta nr 3 ? Biuro Inżynieryjno Techniczne KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcina 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 54,24 - oferta nr 4 ? Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji