Nr postępowania DZ/UI/341/197/08

Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątku Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ :Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 487.309,16 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe ? liczba uzyskanych punktów: 82,18 - oferta nr 2 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 81,59 - oferta nr 3 ? VABUD Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 4 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j., ? liczba uzyskanych punktów: 57,16 - oferta nr 5 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ? liczba uzyskanych punktów: 80,68 oferta nr 6 - Eneos Sp. z o.o. ? liczba uzyskanych punktów: 92,44
Data zamieszczenia informacji