Nr postępowania DZ/IB/341/008/09

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy Botanicznej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynieryjno Techniczne KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcina 43, 61-806 Poznań z ceną brutto: 119.560,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Pracownia Projektowa MOST S.C. Marta Włodarczak Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 60,87 - oferta nr 2 ? Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 75,38 - oferta nr 3 ? Biuro Inżynieryjno Techniczne KARO Sp. z o.o., ul. Św. Marcina 43, 61-806 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 4 ? Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,74.
Data zamieszczenia informacji