Nr postępowania DZ/IB/341/011/09

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego przebudowy ulicy Dalekiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Mejzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDMEX - Biuro Realizacji Inwestycji, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 97.600,00 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Pracownia Projektowa MOST S.C. Marta Włodarczak Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 71,42 - oferta nr 2 ? Jerzy Mejziński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDMEX - Biuro Realizacji Inwestycji, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 3 ? Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,21.
Data zamieszczenia informacji