Nr postępowania DZ/IB/341/012/09

Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ulicy Górki w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML?, os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań z ceną brutto: 107.360,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Pracownia Projektowa ?MOST? s. c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 84,62; - oferta nr 3 ? Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML?, os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów:100,00.
Data zamieszczenia informacji