Nr postępowania DZ/IB/341/007/09

Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy Frezjowej na odcinku od ulicy Szarotkowej do ulicy Stokrotkowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT? ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań z ceną brutto: 119.865,00zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ?Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML? os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,97, - oferta nr 2 ? Adam Zwierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT? ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów:100,00, - oferta nr 3- Julian Kaluba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektów i Realizacji PROSYSTEM, os. Bolesława Śmiałego30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 83,97.
Data zamieszczenia informacji