Nr postępowania DZ/UL/341/088/06

Dostawa przyczepy samochodowej z tablicą ostrzegawczą zamykającą U-26C.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, z ceną brutto: 30 256,00 zł. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż oferta złożona przez firmę CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data zamieszczenia informacji