Nr postępowania DZ/IB/341/113/06

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnych w ul. Głogowskiej na skrzyżowaniu z ul. Stablewskiego oraz na skrzyżowaniu z ul. Klaudyny Potockiej i ul. Potworowskiego w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny, Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca - z ceną brutto: 414.608,01 zł.
Data zamieszczenia informacji