Nr postępowania DZ/IB/341/016/09

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ulicy Kosynierskiej, na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Kuźniczej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań z ceną brutto: 71.858,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji