Nr postępowania DZ/IB/341/009/09

Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy ulicy Żorskiej na odcinku od ulicy Starołęckiej do ulicy Oświęcimskiej i ulicy Kotwiczej na odcinku od ulicy Żorskiej do ulicy Żeglarskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Juliana Kalubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PROSYSTEM? Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, z ceną brutto: 175.680,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?STUDIO ML?, os. Przemysława 5B/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,14; - oferta nr 2 złożona przez Adama Zwierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?A-PROJEKT?, ul. Berestecka 4, 60-288 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,07; - oferta nr 3 złożona przez Jerzego Mejzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Budmex - Biuro Realizacji Inwestycji, ul. Konwaliowa 17, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 82,29; - oferta nr 4 złożona przez Juliana Kalubę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?PROSYSTEM? Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, os. Bolesława Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 5 złożona przez Pracownię Projektową ?MOST? s. c. Marta Włodarczak, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo, liczba uzyskanych punktów: 77,42.
Data zamieszczenia informacji