Nr postępowania DZ/EL/341/018/09

Przetarg nieograniczony na dostawę znaków drogowych odblaskowych typu średniego z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, podwójnie zaginanych krawędziowo, z folii odblaskowej I i II generacji, podkładów pod tablice segregacyjne i tabliczki oraz uchwytów i elementów mocujących.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto 238.799,99 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? IMEX-BIS Sp. z o.o., ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,09 - oferta nr 2 ? Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 64,65 - oferta nr 3 ? CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 95,96 - oferta nr 4 ? Giera Znaki Drogowe Michał Giera, Krystyna Giera Sp.j., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jankowo, liczba uzyskanych punktów: 92,96 - oferta nr 5 - WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 100,00
Data zamieszczenia informacji