Nr postępowania DZ/RB/341/020/09

Przetarg nieograniczony na serwis drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 ? oferta nr 1 złożona przez firmę ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn z ceną brutto: 410.075,18 zł; - dla zadania 2 - oferta nr 1 złożona przez firmę ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn z ceną brutto: 125.031,70 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie A - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn , liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - złożona przez firmę PEEK TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Krakowska 60,32-064 Rudawa, liczba uzyskanych punktów: 94,84. Zadanie B - oferta nr 1 ? złożona przez firmę ELMONT-KOSTRZYN Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn , liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 - złożona przez firmę PEEK TRAFFIC Sp. z o.o., ul. Krakowska 60,32-064 Rudawa, liczba uzyskanych punktów: 91,81.
Data zamieszczenia informacji