Nr postępowania DZ/RB/341/019/09

Przetarg nieograniczony na serwis urządzeń sterujących MSR Traffic oraz Vialis Polska

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 ? oferta nr 1 złożona przez MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto: 575.108,00 zł., - dla zadania 2 - oferta nr 2 złożona przez firmę Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań z ceną brutto: 459.805,80 zł W związku z tym, iż cena najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych Zadań przewyższa kwoty, które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie w calości. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie 1 - oferta nr 1 ? MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100; Zadanie 2 - oferta nr 2 - Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji