Nr postępowania DZ/IB/341/001/09

Przetarg nieograniczony pn. ?I Etap budowy układu dróg wraz z infrastrukturą dla osiedla WAM-Oddział Poznań, w rejonie ulic Wańkowicza-Koszalińska w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Konsorcjum firm: P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn; ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto: 11.657.169,86 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Konsorcjum firm: ZRUG Sp. z o.o., ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań; HARBART W. Bartkowiak Sp. k., ul. Bnińska 26, 61-023 Poznań; COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie; CETEL SERWIS Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 3, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 88,28; ? oferta nr 2 - Konsorcjum firm: P.R.B.I. ?PODHORECKI? Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn; ?POL-DRÓG PIŁA? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 4 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 97,23; ? oferta nr 6 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 92,18.
Data zamieszczenia informacji