Nr postępowania DZ/EL/341/021/09

Przetarg nieograniczony na dostawę słupków drogowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania A ? oferta nr 3 złożona przez Hannę Duszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań z ceną brutto: 146.692,80 zł, - dla zadania B - oferta nr 3 złożona przez Hannę Duszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań z ceną brutto: 26.474,00 zł, - dla zadania C - oferta nr 3 złożona przez Hannę Duszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań z ceną brutto: 10.126,00 zł, - dla zadania D - oferta nr 2 złożona przez Przemysława Sokołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo APREMO, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, z ceną brutto: 174.582,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Zadanie A - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rowitex Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 50,20; - oferta nr 3 - Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 66,30; - oferta nr 5 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 97,30; - oferta nr 6 ? MET-SPOS R. Saks, A. Posiadała Sp. j., ul. Stalowa 16, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, liczba uzyskanych punktów: 51,36; - oferta nr 7 ? CZMUDA S.A., ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn, liczba uzyskanych punktów: 77,17. Zadanie B - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rowitex Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 52,04; - oferta nr 3 - Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? Jerzy Dominik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JD Inżynieria Ruchu, ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka, liczba uzyskanych punktów: 65,02; - oferta nr 5 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 59,29; - oferta nr 6 ? MET-SPOS R. Saks, A. Posiadała Sp. j., ul. Stalowa 16, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, liczba uzyskanych punktów: 63,27; Zadanie C - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rowitex Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań , liczba uzyskanych punktów: 50,30; - oferta nr 3 - Hanna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HAND, ul. T. Kościuszki 109/6, 61-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 5 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 43,68; - oferta nr 6 ? MET-SPOS R. Saks, A. Posiadała Sp. j., ul. Stalowa 16, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, liczba uzyskanych punktów: 63,12; Zadanie D - oferta nr 2 - Przemysław Sokołek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo APREMO, ul. Stawska 160, 08-530 Dęblin, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji