Nr postępowania DZ/UI/341/002/09

Dwuletnie bieżące i interwencyjne utrzymanie krzewów oraz interwencyjne utrzymanie drzew w pasach drogowych miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla I części zamówienia - Rejon I - Stare Miasto - oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 287.947,70 zł, - dla II części zamówienia - Rejon II - Nowe Miasto? oferta nr 9 złożona przez Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 60-063 Poznań, z ceną brutto: 233.135,88 zł, - dla III części zamówienia - Rejon III - Grunwald + Wilda ? oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 221.040,60 zł, - dla IV części zamówienia - Rejon IV - Jeżyce - oferta nr 6 złożona przez Andrzeja Wojciecha Szlagowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD? ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, z ceną brutto: 223.512,30 zł, - dla V części zamówienia - Rejon V - Młode drzewa i krzewy (północna i centralna część miasta) ? oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 575.830,67 zł, - dla VI części zamówienia - Rejon VI - Młode drzewa i krzewy (południowa i wschodnia część miasta) ? oferta nr 9 złożona przez Janusza Ziębę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 60-063 Poznań, z ceną brutto: 283.772,88 zł, - dla VII części zamówienia - Rejon VII - Młode drzewa i krzewy (zachodnia i południowa część miasta) ? oferta nr 5 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 492.908,45 zł, - dla VIII części zamówienia - Rejon VIII - Młode drzewa i krzewy (ul. Głogowska na odc. od Strumienia Junikowskiego do ul. Opłotki) ? oferta nr 3 złożona przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 841.701,31 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk A. Demska i P. Grzegorczyk Spółka Jawna ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: dla V części ? 83,97. - oferta nr 2 ? Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: dla II części ? 73,63. - oferta nr 3 ? Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla VI części ? 71,55; dla VIII części ? 100,00. - oferta nr 4 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Jacek Zatorski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARBOR Firma Usługowa, os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań oraz Leszek Kułak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD Usługi Ogrodnicze, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, liczba uzyskanych punktów: dla części IV ? 83,80. - oferta nr 5 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 100,00; dla części III 100,00; dla części IV ? 55,98; dla części V ? 100,00; dla części VI ? 75,04; dla części VII ? 100,00. - oferta nr 6 ? Andrzej Wojciech Szlagowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?OGRÓD?, ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo, liczba uzyskanych punktów: dla części III ? 92,69; dla części IV ? 100,00. - oferta nr 7 - Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla części VI ? 75,67; dla części VII ? 88,69. - oferta nr 8 ? Eugeniusz Kęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37A, 60-480 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części IV ? 82,84; dla części VII ? 43,53. - oferta nr 9 ? Janusz Zięba prowadzony działalność gospodarczą pod nazwą TRAWPOL Roboty Drogowe i Utrzymanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 60-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II ? 100,00; dla części VI ? 100,00. - oferta nr 10 ? Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części II ? 78,74; dla części III ? 97,94; dla części IV ? 91,10.
Data zamieszczenia informacji