Nr postępowania DZ/IB/341/092/06

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie modernizacji sygnalizacji świetlnej w ul. Głogowskiej przy Dworcu Zachodnim i na skrzyżowaniu z ul. Gąsiorowskich i ul. Śniadeckich w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SEM Zakład Elektrotechniczny, Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 429.719,38 zł.
Data zamieszczenia informacji