Nr postępowania DZ/EL/341/037/09

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Komputronik S. A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań z ceną brutto: 216.460,94zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Jacek Trzeciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JTC Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe, ul. Dąbrowskiego 263, 60-406 Poznań, liczba uzyskanych punktów : 91,92; - oferta nr 2 ? ?PozCom? Sp. z o.o., ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań, liczba uzyskanych punktów : 96,90; - oferta nr 3 ? Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów : 100,00.
Data zamieszczenia informacji