Nr postępowania DZ/IB/341/022/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Jesionowej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. J. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 350.994,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. J. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Elmont- Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 86,45; - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo i Drogbet Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 86,02.
Data zamieszczenia informacji