Nr postępowania DZ/IB/341/024/09

Przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sianowska - Leśnowolska w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę SEM Zakład Elektrotechniczny Sp.j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 144.720,57 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SEM Zakład Elektrotechniczny Sp.j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 ? Elmont - Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 87,65. - oferta nr 3 ? Radosław Raszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Firma: Raszewski i Syn?, ul. Świętojańska 24A, 62-500 Konin, liczba uzyskanych punktów: 72,20. - oferta nr 4 ? Przedsiębiorstwo Robót Elektro - Energetycznych PREBUD-ELT Sp. z o.o., ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 70,93. - oferta nr 5 ? Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO -TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 82,81.
Data zamieszczenia informacji