Nr postępowania DZ/RB/341/030/09

Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego podłużnego i poprzecznego ulic miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została: dla zdania 1 oferta nr 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto : 299.697,88 zł brutto, dla zdania 2 oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Imex Bis Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań i POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, z ceną brutto : 671.287,92 zł brutto. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Dla zadania 1: 100,00 pkt. - oferta nr 2 ? złożona przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Imex Bis Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań i POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: Dla zadania 1: 91,22 pkt, Dla zadania 2: 100,00 pkt. - oferta nr 3 ? złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą HUNTER, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań , liczba uzyskanych punktów: Dla zadania 1: 83,82 pkt, Dla zadania 2: 89,31 pkt.
Data zamieszczenia informacji