Nr postępowania DZ/UI/341/004/09

Letnie oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w 2009 roku ? sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, opróżnianie
i konserwacja koszy ulicznych, koszenie i usuwanie zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze dla poszczególnych Rejonów uznane zostały następujące oferty: ? Rejon I (Stare Miasto Centrum) ? oferta nr 2 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 1.668.648,98 zł; ? Rejon II (Stare Miasto Północ) ? oferta nr 2 złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, z ceną brutto: 1.827.576,80 zł. ? Rejon III (Nowe Miasto Północ) ? oferta nr 4 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań i SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, z ceną brutto: 1.013.842,66 zł. ? Rejon IV (Nowe Miasto Południe) - oferta nr 1 złożona przez Aldonę Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Astra Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, z ceną brutto: 1.286.758,46 zł. ? Rejon V (Grunwald) - oferta nr 5 złożona przez firmę Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, z ceną brutto: 1.302.891,39 zł ? Rejon VI (Jeżyce) - oferta nr 3 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 1.447.960,92 zł ? Rejon VII (Wilda) ? oferta nr 6 złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań z ceną brutto: 1.100.869,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Rejon I: Oferta nr 2: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Rejon II: Oferta nr 2: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ALKOM Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Rejon III: Oferta nr 4: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań i SITA Poznań Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Rejon IV: Oferta nr 1: Aldona Wesołowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Astra Usługi Wielobranżowe, Handel, ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Rejon V: Oferta nr 5: Remondis ? Sanitech - Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Oferta nr 6: Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba punktów w kryterium: 82,86; Rejon VI: Oferta nr 3: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański spółka jawna, ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100; Rejon VII: Oferta nr 6: Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba punktów w kryterium: 100.
Data zamieszczenia informacji