Nr postępowania DZ/IB/341/005/09

Wykonanie prac projektowych układu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Teatralnego do Mostu Dworcowego, obejmującego:
1. Rozbudowę układu komunikacyjnego ulicy Roosevelta na odcinku od Mostu Dworcowego do ulicy Bukowskiej;
2. Przebudowę węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Fojud Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 60-842 Poznań oraz ?Poyry Infra? Sp. z o.o., ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, z ceną brutto: 6.990.600,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Konsorcjum firm: Scott Wilson Sp. z o.o., ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań; Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Kościuszki 68, 61-891 Poznań; AQUA Sp. z o.o., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 36,15; - oferta nr 3 - Konsorcjum firm: Fojud Sp. z o.o., ul. Poznańska 49, 60-842 Poznań; ?Poyry Infra? Sp. z o.o., ul. Krupnicza 5/1, 31-123 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji