Nr postępowania DZ/UI/341/013/09

Intensywna dwuletnia pielęgnacja zieleni zrewaloryzowanej w latach 2004-2007 i wyposażonej częściowo w automatyczne systemy nawadniające wraz z konserwacją sieci i urządzeń nawadniających oraz nadzorem eksploatacyjnym w pasach drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały: - dla I części zamówienia - oferty nr 8 złożonej przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: 627.398,81 zł - dla II części zamówienia ? oferty nr 2 złożonej przez Henryka Sienkiewicz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, z ceną brutto: 1.234.808,40 zł, - dla III części zamówienia ? oferty nr 5 złożonej przez Krzysztofa Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PARK M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, z cenami brutto: 232.726,39 zł - dla IV części zamówienia - oferty nr 10 złożonej przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z cenami brutto: 473.129,07 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Michał Durzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANWIS, ul. Sarmacka 14D/4, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla III części ? 71,16. - oferta nr 2 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla I części ? 90,74; dla II części ? 100,00; dla III części ? 52,38; dla IV części ? 67,36. - oferta nr 3 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań oraz Albert Wolański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOS Poznań, ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla III części ? 38,10. - oferta nr 4 ? Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla części III ? 52,85. - oferta nr 5 ? Krzysztof Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARK M, ul. Trakt Św. Kingi 9, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla części III ? 100,00. - oferta nr 6 ? Eugeniusz Kęsicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe INTERPAW, ul. Słodyńska 37A, 60-480 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części III ? 81,96. - oferta nr 7 - Piotr Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?AGRO-ESTETYKA?, ul. Żwirki i Wigury 16/2, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 87,62; dla części IV ? 84,60. - oferta nr 8 ? Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MaGARD?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla części I ? 100,00; dla części IV ? 83,31. - oferta nr 10 ? Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, liczba uzyskanych punktów: dla części IV ? 100,00.
Data zamieszczenia informacji