Nr postępowania DZ/UD/341/036/09

Roboty budowlane w zakresie wymiany barier energochłonnych w ciągu ulicy Chartowo przy ulicy Piaśnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, z ceną brutto: 100.430,40 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMEX-BIS Sp. z o.o. ul. Jasielska 9A, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 86,97. - oferta nr 2 ? Jarosław Siwka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe ?POL SKÓR?, os. W. Łokietka 25F, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów: 67,74. - oferta nr 3 ? DUCTUS Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, liczba uzyskanych punktów: 85,57. - oferta nr 4 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe ROWITEX Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 11, 61-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 48,89.
Data zamieszczenia informacji