Nr postępowania DZ/RSIM/341/017/09

Wykonanie i montaż informacji ulicowej wybranych jednostek obszarowych miasta Poznania oraz informacji numerowej dla centrum miasta

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: Oferta nr 2: złożona przez firmę WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów z ceną brutto: 4.401.198,36 zł W związku z tym, iż cena najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia przedmiotowe postępowanie. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 2: złożona przez firmę WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów z ceną brutto: 4.401.198,36 zł, liczba uzyskanych punktów: 100;
Data zamieszczenia informacji