Nr postępowania DZ/IB/341/044/09

Budowa oświetlenia ul. Sośnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Eltel Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, z ceną brutto: 44.950,00 zł STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1 - Eltel Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów 100,00. - Oferta nr 2 - SEM Sp. J. Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów 76,76. - Oferta nr 4 - Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENERGO-TECH Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów 73,28. - Oferta nr 5- ELPROTECH ? Systemy Sp. z o.o., ul. Rosnowska 6/8, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów 88,93. - Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Usług Budowlano- Montażowych ELEKTROGROM S.C. Mariusza Stasiaka, Edwarda Stasiaka, Ryszarda Stasiaka, ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków, liczba uzyskanych punktów 65,72.
Data zamieszczenia informacji