Nr postępowania DZ/EL/341/038/09

Dostawa materiałów do poziomego cienkowarstwowego znakowania dróg.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Farby Maestria Polska Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk z ceną brutto 488.305,00 zł oraz kosztem m? farby białej akrylowej rozpuszczalnikowej 2,32 zł/m?. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert: 1) najniższa cena - 60 %, 2) koszt m? surowca ( farba biała akrylowa rozpuszczalnikowa)? 40% Punktacja: - oferta nr 1 ? PPG Polifarb Cieszyn S.A., ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn liczba uzyskanych punków: 60,00 - cena oferty, 34,12 - koszt m? farby. Suma punków 94,12 - oferta nr 2 - Farby Maestria Polska? Sp. z o.o., ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Płońsk, liczba uzyskanych punków: 59,93 - cena oferty, 40,00 - koszt m? farby. Suma punków 99,93 - oferta nr 3 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo liczba uzyskanych punków: 55,81 - cena oferty, 34,12 - koszt m? farby. Suma punków 89,93 - oferta nr 4 ? Kontur Sp. z o.o., Kolonia Komarno 32, 21-543 Konstantynów liczba uzyskanych punków: 55,26 - cena oferty, 23,92 - koszt m? farby. Suma punków 79,18
Data zamieszczenia informacji