Nr postępowania DZ/IB/341/061/09

Roboty budowlane w zakresie remontu kładki dla pieszych przy ul. Wyłom nad ul. Księcia Mieszka I i PST w Poznaniu oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 2.893.991,52 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. jawna, ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 2 ? Konsorcjum firm: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, Dąbrowa, 62-069 Palędzie; Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o., ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec; Izabela Prałat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Metalbud Przedsiębiorstwo Metalowo Antykorozyjne Firma Handlowo-Usługowa Izabela Prałat, ul. Karkonoska 16, 60-415 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 79,64.
Data zamieszczenia informacji