Nr postępowania DZ/IB/341/150/06

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy tymczasowego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Gdyńskiej w rejonie skrzyżowania z torami PKP i z układem dróg wewnętrznych obsługujących m.in. ZRD ? Gospodarstwo Pomocnicze ZDM, Dalkię Poznań Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. oraz włączenie drogi dojazdowej prowadzącej do punktu ścieków dowożonych ? Nr ref. SIWZ DZ/IB/341/150/06

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez DAP-MED-PROJECT Dominika Pulikowska, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań z ceną brutto 198.372,00 zł.
Data zamieszczenia informacji