Nr postępowania DZ/IB/341/079/09

Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Polnej-Jackowskiego i Polnej- Szamarzewskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Dominikę Pulikowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. DAP ? MED -PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań z ceną brutto: 59 780,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pn. DAP ? MED -PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji