Nr postępowania DZ/IB/341/064/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego na budowę ulicy Przelot (jezdnia zachodnia) na odcinku od skarpy do ulicy 5 Stycznia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań z ceną brutto: 125.172,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100%. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji