Nr postępowania DZ/RP/341/068/09

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do parkomatów, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań z ceną brutto: 139.080,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 - Agencja Ochrony ?PEWNOŚĆ? Sp. z o.o., ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno, liczba uzyskanych punktów: 84,51.
Data zamieszczenia informacji