Nr postępowania DZ/UD/341/049/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z miejscami postojowymi w ul. Przemysłowej (odcinek od ul. Ks. Wujka do ul. Bergera) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto: 2.298.425,60 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 79,93; - oferta nr 2 - złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 92,28; - oferta nr 4 - złożona przez DROGBET WIECZOREK Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, liczba uzyskanych punktów: 89,77; - oferta nr 6 - złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 82,54.
Data zamieszczenia informacji