Nr postępowania DZ/UD/341/069/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Strzałowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Rybaki w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska z ceną brutto: 168.512,55 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ?100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? DROGBET WIECZOREK Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 76,08; - oferta nr 2 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95.41; - oferta nr 4 - ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 66,56.
Data zamieszczenia informacji