Nr postępowania DZ/RB/341/057/09

WYKONANIE INWENTARYZACJI I EWIDENCJI OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO, URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ORAZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH WRAZ Z WYKONANIEM SEKWENCJI ZDJĘĆ ULIC MIASTA POZNANIA?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 5, złożona przez firmę Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, z ceną brutto ? 589.695,42 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Oceny ofert dokonano odrębnie dla każdego z zadań. Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Designers A. Jaruga, Ż. Jaruga Sp. j., ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 74,08 oferta nr 2 ? Konsorcjum firm: GEOMAR S.A., ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Sp. z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk oraz GISPRO Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 17A, 70-785 Szczecin, liczba uzyskanych punktów: 87,21 oferta nr 3 ? DRO- KONSULT Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa liczba uzyskanych punktów:74,48 oferta nr 4 ? Konsorcjum firm: GeoInvent Sp. z o.o. ul. Wschodnia7A, 03-693 Warszawa oraz Kordab Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź, liczba uzyskanych punktów: 46,01 oferta nr 5 ? Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin liczba uzyskanych punktów : 100,00.
Data zamieszczenia informacji