Nr postępowania DZ/UD/341/077/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni jezdni ul. Hetmańskiej w Poznaniu na odcinku od Mostu Przemysła do Ronda Starołęka; strona południowa

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 382.979,50 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 86,00. ? oferta nr 2: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00. ? oferta nr 3: Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 89,23. ? oferta nr 4: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 73,95.
Data zamieszczenia informacji