Nr postępowania DZ/UD/341/070/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego w ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Al. Niepodległości do ul. Pułaskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska z ceną brutto: 186.310,12 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Jerzy Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie liczba uzyskanych punktów: 63,76; - oferta nr 3 - Skanska S.A., ul. Gen J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 92,33.
Data zamieszczenia informacji