Nr postępowania DZ/UD/341/075/09

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW W UL. ŚWIERKOWEJ W POZNANIU.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul.28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto : 414.799,92 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - złożona przez Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 96,38; - oferta nr 2 - złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul.28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 - złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo ul. Rolna 8-10, 62-081Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 82,25; - oferta nr 4 - złożona przez POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 93,36; - oferta nr 5 - złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 95,23; - oferta nr 6 ? złożona przez Macieja Siedleckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 78,93.
Data zamieszczenia informacji