Nr postępowania DZ/IB/341/091/09

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla budowy ulicy Junikowskiej na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do torów kolejowych oraz dla budowy kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami podczyszczającymi przed wylotem do cieku Ceglanka wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ulicy Junikowskiej do cieku Ceglanka w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Macieja Łabno prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, z ceną brutto: 194.346,00 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT:Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? JK PROJEKT Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,92 - oferta nr 2 ? Maciej Łabno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio ML, os. Przemysława 5b/2, 61-064 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00 - oferta nr 3 ? DROMOST Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 78,09
Data zamieszczenia informacji