Nr postępowania DZ/UD/341/080/09

Remont nawierzchni chodnika w ul. Modrzewiowej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Akacjowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, z ceną brutto: 279.505,66 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 - złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JACH- GUM Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,40; - oferta nr 3 - złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 96,89; - oferta nr 4 - złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 92,30; - oferta nr 5 - złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,08; - oferta nr 6 - złożona przez Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,76; - oferta nr 7 ? złożona Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów:85,51. - oferta nr 8 ? złożona DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 87,29. - oferta nr 9 ? złożona Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 90.14. - oferta nr 10 ? złożona Krystynę Michałkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji