Nr postępowania DZ/IB/341/084/09

Roboty budowlane w zakresie przebudowy ulicy Brandstaettera w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 557.217,25 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 87,55; - oferta nr 3 - Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 89,66; - oferta nr 4 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji