Nr postępowania DZ/UD/341/081/09

Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni chodnika w ul. Sosnowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 223 poz. 1655 ze zm.)Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, z ceną brutto : 311.670,73 zł.STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rat-Bud, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów; 99,07; - oferta nr 2 - złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUD-BRUK , ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów:88,48; - oferta nr 3 - złożona przez Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4 - złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów:88,87; - oferta nr 5 - złożona przez Drogbet Wieczorek Sp. j., Baranowo, ul. Rolna 8-10, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów:82,33; - oferta nr 6 - złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 98,14; - oferta nr 7 ? złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów:86,60; - oferta nr 8 ? złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jach-Gum, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,91; - oferta nr 9 ? złożona przez Andrzeja Patelkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU AN-TRANS, Kubaczyn 21, 62-068 Granowo, liczba uzyskanych punktów: 73,52; - oferta nr 10 ? złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 96,91.
Data zamieszczenia informacji