Nr postępowania DZ/EL/341/097/09

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlnej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto 683.419,60 zł. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT: Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Leśna 40, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji